قرار دادن کد در هدر و فوتر با افزونه Insert Headers and Footers