فعال شدن خودکار فروش تکی محصول با کم شدن موجودی محصول