محدود کردن فیلتر محصولات نمایشی در WooCommerce Product Filters